Zagadnienia na spotkanie Zespołu 18.11.2019 r.

Zagadnienia na spotkanie ZCP –  18 listopada 2019 r. godz. 17:00

Poniżej przedstawiamy zagadnienia jakimi zajmujemy się na powołanym przez Prezydenta Miasta Mysłowice Zespole który ma na celu wypracowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Mysłowicach.

Zagadnienia nowe

1. List do parafii. Zwracamy się z pytaniem i prośbą, czy Prezydent może zwrócić się do parafii o odczytanie podobnej informacji? Podaję tu przykład Rybnika. https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/listy-o-smogu-w-rybickich-parafiach/?no_cache=1&cHash=26c8a1dce1af5bcec72cb1eb86809542&type=1   List może być od nas jako mieszkańców, albo obojętnie od kogo, może to być też informacja Pana Prezydenta. 

2. Brak informowania mieszkańców o powiadomieniach WIOŚ dotyczących złej jakości powietrza. Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku komunikatów jakie były wydane 15,23 i 24 października mieszkańcy powinni być informowani czy też nie i jakie działania powinny być podjęte zgodnie z miejskim PDK (link tu: http://www.bip.myslowice.pl/data/orders/97.pdf

link do powiadomień tu: http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

link do odpowiedzi o działaniach jakie w tych dniach podjęło miasto

3. Potrzebna jest kampania informacyjna dot. nowo uruchomionego punktu przyjmowania wniosków do Czystego powietrza. Jakie są plany miasta w tym zakresie?  Ile osób już złożyło wnioski w Mysłowicach?

4. Dlaczego żadne z mysłowickich przedszkoli nie dostało oczyszczaczy powietrza w konkursie marszałka? Jakie błędy lub braki we wnioskach spowodowały tak niską ocenę? Czy w związku z tym władze miasta kupią te urządzenia i kiedy? Lista rankingowa.

5. Postulujemy skorzystanie z prawa do wprowadzenia ulgi dla mieszkańców kompostujących odpady. Jak również prowadzenie działań promocyjnych, rozdawanie kompostowników itp. Szczegóły tu: https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/znizki-dla-mieszkancow-za-kompostowanie-to-mozliwe-juz-za-dwa-miesiace,133789.html

Ciągle aktualne są dotychczas nierozwiązane kwestie:

Zagadnienia z 7.10.2019 r.

Poniżej przedstawiono zestaw zagadnień wraz z odpowiedziami Urzędu Miasta. Kolorem niebieskim oznaczono odpowiedzi udzielone pisemniea fioletowym doprecyzowanie ze spotkaniaNa czerwono komentarze na kolejne spotkanie.

1.Ile jest na terenie miasta Mysłowice lokali ogrzewanych urządzeniami na paliwa stałe z rozbiciem na piece w lokalach i pozostałe.

Ad.1- zgodnie z informacją udzieloną przez MZGK w zasobach Zakładu jest 19 budynków posiadających zewnętrzne centralne ogrzewanie, 8 budynków ogrzewanych jest z lokalnych kotłowni w tym 3 budynki z węglowych a 5 budynków z kotłowni gazowych.Pozostałe lokale w budynkach gminnych ogrzewane są indywidualnie, w tym ok. 80 procent lokali wyposażonych jest w ogrzewanie węglowe a ok. 20 procent lokali wyposażone jest w ogrzewanie gazowe, elektryczne lub OZE. Precyzyjne określenie ilości i klasy jednostek grzewczych w lokalach indywidualnych, na dzień dzisiejszy jest niemożliwe, ponieważ dotychczas nie były prowadzone takie analizy.

W tym roku kotłownie węglowe w tych 8 budynkach powinny być usunięte. Prace są w trakcie.

Ile dokładnie jest „pozostałych” lokali? Kiedy i w jaki sposób zostanie wymienione ogrzewanie indywidualne w pozostałych 80% lokali? Jaki pomysł na wsparcie dla tych ludzi ma Miasto? Oprócz kotłowni w budynkach są jeszcze kotłownie w miejskich spółkach np. w ZOMM na Miarki. Kotłownia na Miarki kopci cały rok. Ile jeszcze jest takich kotłowni i kiedy zostaną zlikwidowane?

2. Ile kontroli i interwencji wykonała w tym roku Straż Miejska ( do końca września, w związku z przepisami dot. ochrony powietrza)

Ad.2- Informacja zostanie przedstawiona przez przedstawicieli SM.

372 kontrole

3. Na początku roku składaliśmy wniosek o przystąpienie gminy Mysłowice do rządowego programu Stop Smog. Czy gmina przystąpiła jeśli nie to dlaczego.

Ad.3- Gmina nie przystąpiła do programu Stop Smog ze względu na brak środków własnych zabezpieczonych w budżecie miasta na ten cel.

Do uzyskania dofinansowania potrzeba 30 % wkładu własnego i o to trzeba wnioskować do radnych.  

środki Urzędu Marszałkowskiego dla Mysłowic to 110 000 PLN 

Rada miasta/Prezydent mają zostać poinformowani o finansach przez Pana Sablika.

Z pisma wynika, że z budżetu miasta nie przeznaczono na dopłaty ani złotówki, a na obsłużenie złożonych wniosków potrzeba ponad 800 tys. których nie ma.  Wnioskujemy o zidentyfikowanie mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym którym należy w 100% sfinansować termomodernizację oraz pilne podjęcie działań w celu zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Prosimy o wyjaśnienie jak władze miasta zamierzają rozwiązać ten problem.

4. Ile przedszkoli wzięło udział w konkursie Marszałka dot. oczyszczaczy powietrza. Jakie działania podjęło miasto w celu wsparcia i zachęcenia dyrektorów placówek.

Ad.4- Wszyscy dyrektorzy placówek przedszkolnych zostali poinformowani o konkursie i do niego przystąpili, zabezpieczając w swoich budżetach środki na serwisowanie oczyszczaczy.

Przedszkola wystartowały w konkursie.

Z uwagi na to, że żadne z mysłowickich przedszkoli się nie zakwalifikowało prosimy o wyjaśnienie: jakie dokładnie wsparcie zostało udzielone placówkom, dlaczego wnioski zostały tak słabo ocenione, czy w związku z tym miasto zakupi oczyszczacze do placówek i kiedy to nastąpi ( jest to jedna z deklaracji przedwyborczych Prezydenta). Lista rankingowa tu.

5. W okresie zimowym chcemy przeprowadzić pomiary stężenia pyłów i CO2 w szkołach i przedszkolach (wybranych). Czy możemy liczyć na jakieś wsparcie od miasta, jeśli tak to jakie.

Ad.5- Na spotkaniu doprecyzujemy zakres ewentualnego wsparcia.

Pomiary w szkołach, ustalimy datę spotkania i co jest potrzebne : 

papiery dla sprzętu i osoba posiadająca uprawnienia 

czas pomiaru i kto to będzie pilnował,

planowany termin luty, marzec

Prosimy doprecyzowanie o jakie uprawnienia i dokumenty do sprzętu dokładnie chodzi. Termin zostanie ustalony dopiero po zarezerwowaniu sprzętu, gdyż ten będzie wypożyczony.

6. Inwentaryzacja źródeł ciepła. Czy i kiedy gmina zamierza przystąpić do programu ZONE (https://zone.gov.pl/). Prezydent w deklaracjach przedwyborczych słusznie zauważył, że inwentaryzacja to podstawa dalszych działań. Obecnie są gotowe narzędzia i rozwiązania z których można skorzystać i to zrobić wykorzystując zasoby kadrowe np. Straży Miejskiej (skoro zdemontowano monitoring to strażnicy którzy go nadzorowali są chwilowo wolni ?) Więcej o inwentaryzacji i programie ZONE na stronie izby kominiarzy.

Ad.6- Temat zostanie poddany pod duskusję podczas posiedzenia Zespołu.

Miasto rozważa to i będzie osobne spotkanie z kominiarzami ( początek listopada ), zostanie nam przesłana konkretna data spotkania.

Jest 12 listopada i brak informacji w tej sprawie. Prosimy o przyśpieszenie działań.

7. Czy miasto zamierza zagęścić sieć pyłomierzy airly oraz czy abonamenty na obecne urządzenia będą przedłużone. Prezydent w deklaracjach przedwyborczych powiedział „Sensory mierzące poziom pyłów PM10 i PM2,5 powinny być zainstalowane w każdej dzielnicy. To one pozwalają poznać najbardziej zanieczyszczone miejsca dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja”

Ad.7- Pytanie zostało przekazane do Kancelarii Prezydenta.

Czujniki, prezydent się zastanowi i ustosunkuje. 

Prosimy o konkretną deklarację w tej sprawie. 

8. Akcja „List od Prezydenta” – czy będzie to realizowane jak tak to kiedy.

Ad.8- Z informacji uzyskanych w KP akcja jest realizowana.

Przekazano nam list z prośbą uwagi do listu na kancelaria@mysłowice.pl lub akaminska@um.myslowice.pl

List jest w trakcie konsultacji. 

9. Zmiana miejskiego programu wsparcia tak aby obejmował tylko mieszkańców lokali w budynkach wielorodzinnych. Jakie działania należy podjąć aby pilnie zmienić regulamin miejskiego programu i zarezerwować środki w budżecie na przyszły rok.

Ad.9- Zgłosić projekt takiej zmiany w Regulaminie określającym zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice- przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, do Komisji Gospodarki Miejskiej,Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Lokale mieszkalne np w kamienicy też mogą się ubiegać o dofinansowanie, brak barier dla mieszkań.

Wnioskujemy o skierowanie programu wyłącznie dla mieszkań, zwiększenie budżetu odpowiednio do potrzeb aby obsłużyć na bieżąco wszystkie wnioski i zmienić system składania i rozpatrywania aby nie było to w cyklu rocznym  a na bieżąco. Czas od złożenia wniosku do podpisania umowy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie. Powinna też być dopuszczona możliwość zrealizowania inwestycji przed otrzymaniem dofinansowania.

10. Istnieje konieczność podjęcia tematu w mediach w tym miejskich. Postulujemy aby wspólnie zabrać się za pisanie artykułów i publikowanie raz w tygodniu w mediach miejskich zanim te wszystkie działania o których była mowa na poprzednim spotkaniu ZCP będą relizowane. Obecnie najbardziej pilne jest informowanie o uchwale antysmogowej i dostępnych programach wsparcia.

Ad.10- Temat został przekazany do Kancelarii Prezydenta.

W przyszłym tygodniu spotkanie w dyrektorem odpowiedzialnym za kampanię medialną w temacie smogu. Dostaniemy zaproszenie.

Brak odzewu w tej sprawie. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji.

11. Jak wygląda realizacja punktów z poprzedniego spotkania ZCP.

Ad.11- Realizacja zagadnień zostanie omówiona  podczas posiedzenia Zespołu. 

Omówiono 

12. Czy wobec braku gminnego programu wsparcia ( w tym roku z powodu obcięcia funduszy dotację dostały zaledwie 22 osoby) miasto zamierza uruchomić stały punkt obsługi programu Czyste powietrze?

Ad.12- Tak.

 Czyste powietrze, na spotkaniu w Katowicach ustalono że w piątek o 11, Prezes Bednarek z Panem Prezydentem podpiszą umowę o współpracę.

Od 13 listopada działa punkt w UM Mysłowice. Temat uważamy za zrealizowany.

13. Jakim budżetem dysponuje obecnie Straż miejska na badanie próbek popiołu. W szczególności czy „zapewnienie” o przekazaniu środków na ten cel zostało zrealizowane.

Ad13.- Informacja zostanie przedstawiona przez przedstawicieli SM.

13) 3000 złoty na próbki, około 6 próbek.

Pierwotnie była to kwota 10 000 zł. Została zmniejszona do zera i potem zwiększona ale tylko do 3000. Wnioskujemy o zarezerwowanie na ten cel co najmniej 50 tys zł na przyszły rok 2020.

Ponadto przedstawiciele Mysłowickiego Alarmu Smogowego poruszyli następujące tematy:

13) Metropolitalny Fundusz Solidarnościowy -szansa na pozyskanie środków przez miasto.

Urzędnicy  obiecali sprawdzić. Liczymy na odpowiedź na kolejnym spotkaniu.

Prosimy o informację czy i jakie środki miasto pozyska z tego programu.

Zagadnienia z 5 sierpnia 2019

1. Jakie działania w zakresie informowania mieszkańców o uchwale antysmogowej zamierza podjąć miasto w tym roku?

Miasto Mysłowice na przełomie września i października będzie organizatorem spotkania informacyjnego dla mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego / Wydział Ochrony Środowiska/.Planowane tematy podczas spotkania to:

walka ze smogiem-sukcesy i wyzwania,

jak wygląda kontrola z zakresu uchwały antysmogowej i jak się do niej przygotować?

możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła, omówienie programu „Czyste powietrze” oraz innych możliwych form wsparcia,

sposoby spalania węgla a poprawa jakości powietrza.

W grudniu 2019 r. planujemy zorganizować miejską konferencję dot.niskiej emisji i związanych z nią zagrożeń.

Tematy konferencji w przygotowaniu.

Czy spotkanie informacyjne z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego się odbyło?

Jeśli nie to dlaczego, jeśli tak do dlaczego nikt o nim nie informował?

2. Jakie działania w zakresie wsparcia mieszkańców w pozyskaniu dotacji z Czystego powietrza zamierza podjąć miasto?

Miasto podjęło działania w celu przekazania jak najszerszej informacji dot. programu „Czyste powietrze” i prowadziło punkt konsultacyjny dla mieszkańców w Urzędzie Miasta. Mieszkańcy mogli uzyskać pełną informację na temat możliwości otrzymania dofinasowania z tego programu. W związku z bardzo małym zainteresowaniem, punkt aktualnie nie prowadzi dyżurów. Mieszkańcy w sposób ciągły mogą w tym zakresie uzyskać informację u pracowników Wydziału ochrony Środowiska.

3. 15 kwietnia odbyło się spotkanie w UM z mieszkańcami ws. programu CzP. Wystąpienie doradcy z WFOŚiGW Łukasza Baliona miało być nagrane i udostępnione w internecie. Czy były w mediach miejskich jakieś informacje na ten temat?  Ilu mieszkańców przyszło na to spotkanie i gdzie jest nagranie oraz dlaczego nie jest rozpowszechniane?

W spotkaniu z doradcą energetycznym Panem Łukaszem Balionem z WFOŚiGW w Katowicach uczestniczyło 15 osób.Podczas spotkania zostały przedstawione zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Niestety w związku z problemami technicznymi wynikłymi poza możliwościami organizacyjnymi Wydziału Ochrony Środowiska, nie było możliwe utrwalenie tego spotkania na nagraniu a co za tym idzie jego publikacji w mediach.

4. Co z działaniem „List od Prezydenta”? Proszę o udostępnienie treści listu oraz informacji do ilu osób i w jakich terminach był lub będzie wysłany. Jaki jest harmonogram tego działania?

List do Prezydenta zostanie wysłany po otrzymaniu listy adresatów od Straży Miejskiej, do których ma zostać skierowany.

5. 15 marca odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół  ws. programu edukacyjnego dla szkół. Po spotkaniu odzew był niewielki, tylko 5 szkół odebrało materiały ode mnie. Materiały są u mnie dostępne bez ograniczeń i proszę o zachęcenie szkół do tego aby w jesieni przeprowadzili lekcje.

Szkoły które odebrały materiały:

SP 3 Janów

SP 11 Larysz

ZSP 1 Brzęczkowice

SP 2 Centrum

Szkoła sportowa Piasek

W związku z nieodebraniem materiałów edukacyjnych przez szkoły mysłowickie Kancelaria Prezydenta z początkiem września zobowiąże Wydział Edukacji do poinformowania pozostałych placówek o konieczności odbioru materiałów celem przeprowadzenia dodatkowych lekcji i pogadanek w tym zakresie.

Brak jakichkolwiek dalszych działań w tym zakresie.

6. Nawiązując do przedwyborczych deklaracji Pana Prezydenta ( w załączeniu) proszę o informację:

kiedy startujemy ze wspólną akcją Mysłowice bez smogu do której został zaproszony Mysłowicki Alarm Smogowy,

kiedy startuje szeroka akcja społeczna i edukacyjna,

kiedy startuje inwentaryzacja źródeł ciepła,

Kancelaria Prezydenta Miasta planuje rozpoczęcie akcji na przełomie września/października. Z uwagi na inne akcje i działania promocyjne w chwili obecnej nie są znane szczegóły akcji „Mysłowice bez smogu”. Planuje się szeroką akcję promocyjno-informacyjną w naszych mediach tj. prasie i telewizji internetowej itvm.pl.

Dlaczego nie rozpoczęto planowanych działań i kiedy będą realizowane?

7. Problem kotłowni w miejskich budynkach i spółkach. Uważamy, że Miasto w pierwszej kolejności powinno pozbyć się kopciuchów ze swoich budynków i spółek. Nie wiemy ile ich jest. Proszę o przygotowanie informacji ile jest takich kotłowni i jakie są plany ich likwidacji/modernizacji.

Aktualnie miasto posiada w swoich zasobach / budynkach użyteczności publicznej/  jeszcze dwie kotłownie opalane paliwem stałym. Budynek przy ul.Reja 28, aktualnie trwają prace projektowe dot. modernizacji kotłowni i przejście na opalanie gazem. Zakończenie inwestycji  planowane jest w roku 2020. Budynek MOK-u przy ul. Wybickiego /Morgi/ planowana modernizacja jest w tym roku.

Aktualnie realizowane są 3 inwestycje termomodernizacji, na które pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

Przedszkole nr 15

  • elementy docieplenia budynku
  • wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
  • modernizacja kotłowni węglowej – wymiana na kocioł nowszej generacji, montaż kolektorów słonecznych

Przedszkole nr 16

  • docieplenie budynku, wymiana okien
  • wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

CKZiU Wesoła

  • pełne docieplenie
  • modernizacja wymiennikowni CO i CU na nowoczesny układ
  • elementy termomodernizacyjne
  • nowoczesna kotłownia gazowa kondensacyjna

Planowane jest pozyskanie dofinansowania na termomodernizacje Domu Dziecka przy ul.Żeromskiego.

Jednocześnie podpisano umowę na przebudowę MOK przy ul. Janowskiej na potrzeby Przedszkola nr 9. W ramach umowy ma zostać wykonana kompletna wymiana wszystkich instalacji w tym centralnego ogrzewania. Dodatkowo jest przygotowany projekt na modernizację siedziby MOK na Morgach, w ramach którego prawdopodobnie ma zostać wymienione ogrzewanie węglowe na instalację gazową.

8. Straż miejska przeprowadzając kontrole powinna między innymi kontrolować certyfikat jakości węgla. W przypadku gdy podczas kontroli poweźmie informację, ze sprzedawca takiego certyfikatu nie wydał powinna być zawiadomiona Inspekcja Handlowa. Prosimy o informację, czy te procedury są stosowane, czy PIH jest zawiadamiana w takim przypadku?

Straż Miejska przeprowadzając kontrole pieców nie może kontrolować certyfikatu jakości węgla – do tej pory nie zostało to usankcjonowane. To kupujący może żądać od sprzedawcy takiego certyfikatu, a jeżeli go nie otrzyma wówczas może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Handlowej.

Od ubiegłego sezonu grzewczego Straż Miejska zaczęła przeprowadzać tego typu kontrole jakości pieców. Pierwsza wymiana pieców, które zostały wyznaczone ma odbyć się w 2022 roku.

Uważamy, że jest podstawa prawna Zgodnie z art. 379 Poś: “Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: (…) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.”

Jest uchwała antysmogowa, która zakazuje spalania złej jakości paliwa, więc certyfikat jest tu właśnie takim dokumentem mającym związek z problematyką kontroli. I jak podczas kontroli u mieszkańca wyjdzie, że nie dostał certyfikatu to straż miejska powinna zgłosić to do Inspekcji Handlowej, bo jak wiadomo zgodnie z ustawą to oni się tym zajmują już na składach. Poza tym urządzenia grzewcze są certyfikowane z określonym paliwem. Jak władze miasta zamierzają sprawdzać zgodność używanego paliwa z certyfikatem urządzenia?

Autor: admin

Mysłowicki Alarm Smogowy - Razem o czyste powietrze!

Dodaj komentarz