Dlaczego atakiem zaprzecza się faktom?

Drodzy mieszkańcy Mysłowic, 

Odpowiadając na zarzuty zamieszone w publikacji na portalu facebook miasta Mysłowice w dniu 13 lipca 2021 r o godz. 13:30 , a także w piśmie nr KS.030.1.2021.KN z dn. 13.07.2021 podpisanym przez Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza w sprawie podawania nieprawdziwych informacji dotyczących okoliczności realizacji programów dopłat do wymiany kotłów w roku 2021 konieczne jest przedstawianie niewygodnych dla autorów zarzutów faktów. 

Przedstawione na stronie Mysłowice – profilu publicznym informacje stanowią w dużej części opinie, nieodnoszące się do faktów.

Miejski portal nie wyjaśnia mieszkańcom Mysłowic, dlaczego około 600 domostw wciąż czeka na podpisanie umów o dopłaty i nie może rozpocząć inwestycji, a także, kiedy zostaną zaproszeni na podpisanie umów.

Argumentacja tekstu skupia się na podważaniu wizerunku Wolontariuszy Mysłowickiego Alarmu Smogowego. Opiera się na opiniach, a nie na faktach, czy też wymaganej akcji informacyjnej, o której udzielenie apelujemy.

Pragniemy podkreślić, że akty prawne takie jak zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej czy też Ustawa – o dostępie do informacji publicznej i Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego gwarantują prawo do informacji publicznej, wolność wypowiedzi i krytyki działalności władz publicznych. Natomiast działania Prezydenta Miasta Mysłowice, w szczególności jego publiczne wypowiedzi oraz wspomniana publikacja zamieszczona na stronie Mysłowice – profil oficjalny w dniu 13.07.2021 r. mogą być postrzegane, jako zmierzające do jej ograniczania.

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP: ” Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.” W odniesieniu, do której art. 54 Konstytucji RP: “ Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.” Przypomnieć bowiem trzeba, że: “Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” (art 61 Konstytucji RP)

Zgodnie ze wskazanym przepisem: 1. nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. 2. organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.

Wolontariusze Mysłowickiego Alarmu Smogowego opierając się na treści art. 225 KPA, dotyczącego obowiązku przeciwdziałania ograniczaniu prawa do składania skarg i wniosków prowadzą działania zmierzające do zapewnienia prawa do czystego powietrza mieszkańców Mysłowic dbając o zapewnienie wykorzystania dostępnych na te działania środków finansowych.

W świetle tak przedstawionego ustawowego uprawnienia odniesiemy się do poszczególnych części publikacji zamieszczonej na profilu facebook Urzędu Miasta z dnia 13.07.2021 r oraz pisma nr KS.030.1.2021.KN z dn. 13.07.2021 podpisanego przez prezydenta Dariusza Wójtowicza.:

„Podane przez Mysłowicki Alarm Smogowy informacje wprowadzają w błąd mieszkańców oraz powodują niepotrzebne konflikty.”( akapit 1)

Mysłowicki Alarm Smogowy przedstawia informacje oparte na informacji publicznej udzielonej przez Prezydenta Miasta Mysłowice nr. KP.1431.150.2021.JS z 1.07.2021 r. Treść ww. informacji została w całości zamieszczona w poście, zatem każdy może się z nią zapoznać i zweryfikować nasz komentarz. 

„Już na wstępie autor posta podaje informację, że na lutowej sesji Rada Miasta zobowiązała Prezydenta Miasta Mysłowice do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, tymczasem dnia 25 lutego 2021 r. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXXV/516/21 w sprawie rozpatrzenia petycji, dotyczącej wprowadzenia zmian w sposobie realizacji przedsięwzięć, związanych z ochroną powietrza, w części, dotyczącej zwiększenia budżetu Miasta Mysłowice na 2021 r. w zakresie dopłat do zmiany systemu ogrzewania. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach została podjęta przez Radę Miasta w dniu 25 marca 2021 r. (uchwała Nr XXXVII/539/21), a następnie zmieniona uchwałą z dnia 19 kwietnia 2021 r. (uchwała Nr XXXVIII/554/21).”( akapit 2)

Pełna ścieżka decyzyjna jest zgodna z opisem. Jednak już od lutowej sesji tego roku Prezydent Miasta Mysłowice wiedział, że Rada Miasta powzięła decyzję o zwiększeniu budżetu na dopłaty do wymiany kotłów o kwotę 3.5 mln zł,
a pieniądze te dopłaty miały być pozyskane właśnie z preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW dedykowanej do wsparcia wymaganych działań. Nic zatem nie stało na przeszkodzie, aby rozeznać kwestię złożenia wniosku i zrobić to w wymaganej formie aby mieszkańcy mogli jak najszybciej otrzymać pieniądze. Prezydent w istocie złożył wniosek dopiero po upływie 3 miesięcy to jest 8 czerwca br. i to w formie niekompletnej. Niepozwalającej na jego rozpoznanie. Zatem podane Alarm Smogowy informacje stanowią opis faktów opartych na udzielonej informacji publicznej.

„Podkreślenia wymaga fakt, że autor powołuje się na informację publiczną udzieloną zgodnie z wnioskiem wg stanu na dzień 11 czerwca 2021 r., data ta nie przeszkadza autorowi na postawienie niczym nie popartej tezy, że do 1 lipca 2021 r. Gmina nie złożyła poprawnego wniosku do WFOŚiGW w Katowicach. Prawdą tymczasem jest, że wniosek o przyznanie pożyczki został uzupełniony w dniu 28 czerwca 2021 r.”( akapit 3)

Przywołana informacja publiczna udzielona przez Prezydenta Miasta Mysłowice nr KP.1431.150.2021.JS datowana jest na 1 lipca 2021 r. Pierwsze pytanie brzmi:, Kiedy prezydent Mysłowic złożył poprawny wniosek o pożyczkę?

Odpowiedź udzielona przez Prezydenta Miasta Mysłowice brzmi: „Na chwilę obecną złożony wniosek wymaga naniesienia uzupełnień.”

Zatem jest zupełnie logiczne i jasne, że skoro Prezydent Miasta Mysłowice udziela odpowiedzi z dniem 1 lipca i pisze, że “na chwilę obecną” wniosek jeszcze uzupełnia, to do tego dnia wniosek nie został poprawnie złożony gdyż „na chwilę obecną” czyli na moment udzielenia informacji wymaga uzupełnienia. Wynika to wprost z treści udzielonej informacji. Zatem wymagane jest sprostowania tezy na portalu gdyż jest po prostu nieprawdziwa i wprowadza opinię publiczną w błąd informując, że Mysłowicki Alarm Smogowy publikuje nieprawdziwe informacje, co nie ma poparcia w dokumentach podpisanych przez Prezydenta Miasta Mysłowice czy też osoby przez Prezydenta upoważnione.

„Dalej Mysłowicki Alarm Smogowy dokonuje w komentarzach publikacji treści odpowiedzi na informację publiczną, w której w pkt 5 dokonuje nieautoryzowanej poprawki, wpisując liczbę podpisanych umów. Niestety autor nawet nie pokusił się o podanie źródła danych. Tymczasem podpisano 66 umów z mieszkańcami, który złożyli wniosek o przyznanie dofinansowania w bieżącym roku budżetowym.”( akapit 4)

Nie jest to nieautoryzowana poprawka, a uzupełnienie treści. Oryginalna treść jest niezmieniona a komentarz jest naniesiony kolorem niebieskim. Podane liczby są szacunkowe, o czym świadczy przyimek ok. czyli „około”. Oczywistym jest, że stan ten może się zmieniać w czasie i nie mamy dostępu do bieżących i aktualnych informacji. Szacunkowe liczby są jak najbardziej prawdziwe i oddają skalę problemu, który wymaga rozwiązania oraz atencji.

Bieżące informacje o liczbie wniosków i zawartych umów podawane są na spotkaniach Zespołu ds. czystego powietrza i zieleni, który Pan Prezydent powołał swoim zarządzeniem. Niestety pomimo powołania Zespołu nie uczestniczył w żadnym ze spotkań, jakie odbyły się w tym roku.

Podkreślenia wymaga fakt, iż informacja, że 155 wniosków z 2020 roku nie zostało zrealizowanych i będą one zrealizowane w 2021 r. została udzielona również przez Prezydenta Miasta Mysłowice w informacji publicznej nr KP.1431.38.2021.JS z dnia 24 lutego 2021 r. Zatem skoro w informacji publicznej z dn. 1 lipca 2021 r. podano, że podpisano 199 umów, to logiczne jest, że ok. 150 dotyczyło wniosków zeszłorocznych a ok. 50 tegorocznych. Takie właśnie liczby podane przez Mysłowicki Alarm Smogowy, zatem są prawdziwe i można je potwierdzić w przywołanych dokumentach.

„W punkcie 4 udzielonej odpowiedzi na informację publiczną podano informację, że na dzień 11 czerwca 2021 r. złożono łącznie 565 wniosków o przyznanie dofinansowania. Uwzględniając 66 wniosków, na których realizację zostały podpisane umowy, wg stanu na dzień 11 czerwca 2021 r. do podpisania pozostaje 499 umów. Liczba 600 podana przez Mysłowicki Alarm Smogowy jest wynikiem skomplikowanych operacji matematycznych, uwzględniających dane, których pochodzenia nie jest w stanie wykazać sam autor posta…”( akapit 5)

Dodawanie i odejmowanie stanowi podstawowe kompetencje absolwentów szkół podstawowych, zatem nie są to „skomplikowane operacje matematyczne”, jednak i tak prawdopodobnie popełniono błąd w powyższej ripoście nie uwzględniając wszystkich danych, którymi Prezydent Miasta Mysłowice dysponuje. Zatem policzmy: 155 wniosków zeszłorocznych + 563 tegoroczne (do 11.06) + szacunkowe ok. 100 wniosków złożonych od 11.06. do 30.06 daje razem ok. 800 wniosków, z czego zrealizowanych, 199 zatem około 600 jest bliższa prawdy niż 499. Ponadto wszędzie jak wspomniano powyżej podano, że mają charakter przybliżony, na co wskazuje przyimek „ok.”, czyli „około.” 

„Wpis sugeruje, jakoby wymóg uprzedniego podpisania umowy, a dopiero później przystąpienia do realizacji zadania określonego w umowie był złośliwym działaniem Urzędu Miasta. Autor celowo pomija, że zasady te wynikają wprost z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a ich odwzorowanie w Regulaminie udzielania wsparcia jest realizacją obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa.”( akapit 6)

Wpis w żadnym razie niczego nie sugeruje i niczego celowo nie pomija. Stwierdza jedynie fakty, które są poparte regulaminem. Cyt. ”Pozostałych ok. 600 wnioskodawców tkwi zawieszonych w oczekiwaniu na podpisanie umów. Nie mogą rozpocząć inwestycji gdyż zabrania im tego regulamin. A przecież chcąc skorzystać z dotacji, do końca listopada br. muszą nie tylko wykonać całość prac, ale też je rozliczyć.” Ważny do upublicznienia jest fakt, że mieszkańcy muszą rozliczyć dotację DO 20 LISTOPADA 2021 r., a nie do końca listopada. Szczegóły programu i kartę usługi opisano w systemie SEKAP. Jest tam wyraźnie napisane pogrubioną czcionką” „Uwaga! Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy, nie mogą być jednak złożone do Urzędu Miasta później niż do dnia 20 listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa.

„Następnie Mysłowicki Alarm Smogowy przechodzi do krytyki realizacji zapisów porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze. Autor pomija, że obowiązki Gminy zostały nałożone aneksem podpisanym 13 maja 2021 r. Dopiero od tej daty na Gminę nałożono obowiązki, które wymieniono w punktach 1) – 14) odpowiedzi na informację publiczną (skan zamieszczony w komentarzach). Autor celowo pomija, że:   spotkanie informacyjne miało miejsce na Rynku Mysłowickim 28 czerwca 2021 roku, mieszkańcy mają właściwie nieograniczony dostęp do informacji o Programie, potrzebne informację mogą uzyskiwać w godzinach pracy Urzędu, a ulotki informacyjne dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańca; ponadto dodatkowo o programie Czyste Powietrze informują funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonujący kontroli palenisk zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową dla województwa śląskiego; z pytaniami odnośnie programu zwracają się mieszkańcy innych gmin, którzy nie zostają pozostawieni sami sobie,  przeprowadzenie anonimowych ankiet odbywa się na wniosek WFOŚiGW po przekazaniu wzoru takiej ankiety,  wg stanu na dzień 11 czerwca 2021 r. za pośrednictwem Urzędu Miasta Mysłowice do WFOŚiGW w Katowicach zostało złożonych 113, a liczba ta nie obejmuje wniosków, których wypełnianie odbyło się przy wsparciu pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, a które zostały złożone samodzielnie przez portal beneficjenta.”( akapit 7)

Udzielona przez Prezydenta Miasta Mysłowice informacja publiczna z dnia 1 lipca 2021 r. nie ujawnia tak istotnej informacji, że „obowiązki gminy zostały nałożone aneksem podpisanym 13 maja 2021 r.” – zatem nieprawdą jest, że autor ten fakt pomija. Porozumienie nakłada cały szereg obowiązkowych działań, których w przestrzeni publicznej nie zaobserwowaliśmy. Dlatego z całą pewnością Mysłowicki Alarm Smogowy będzie do Pana Prezydenta regularnie wnioskował o udzielanie informacji publicznej z realizacji zapisów porozumienia. Jedynym obiektywnym miernikiem sukcesu działań Prezydenta i urzędników jest liczba złożonych wniosków i wymienionych kotłów.
113 wniosków wobec kilku tysięcy kotłów niespełniających wymagań emisyjnych jest ilością nieznaczną.  Zwłaszcza w obliczu terminów wynikających z uchwały antysmogowej. 

„Z powyższego płynie niestety smutny wniosek: zdaje się, że celem Mysłowickiego Alarmu Smogowego jest nie tylko walka o czyste powietrze, ale również prowadzenie do konfliktu i bycie w opozycji do działań Gminy w zakresie walki ze smogiem. Decyzja o uruchomieniu współfinansowania kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w obliczu trudnej sytuacji finansowej Mysłowic jest niezaprzeczalnym dowodem na to, że Prezydent Miasta Mysłowice priorytetowo traktuje walkę o lepszą, jakość powietrza.”( akapit 8)

Celem Mysłowickiego Alarmu Smogowego jest podniesienie, jakości życia i zdrowia mieszkańców w szczególności poprzez poprawę jakości powietrza, który to problem uważamy za najpilniejszy.

Ponadto przedstawiciele Mysłowickiego Alarmu Smogowego regularnie uczestniczą w spotkaniach Zespołu ds. czystego powietrza i zieleni, który to Pan Prezydent powołał, ale niestety pomimo licznych naszych próśb i zaproszeń od wielu miesięcy nie zaszczycił nas swoją obecnością.

Mysłowicki Alarm Smogowy motywuje i wspiera działania Miasta w walce ze smogiem, czego dobitnym dowodem jest nie tylko petycja Mysłowickiego Alarmu Smogowego o zwiększenie gminnego programu dopłat, ale liczne publikacje i posty promujące programy dopłat, informujące mieszkańców o działaniach władz i ich obowiązkach, a także działania budujące świadomość i propagujące zdrowie oraz ekologiczny styl życia.

Mysłowicki Alarm Smogowy wspiera działania Miasta poprzez inicjowanie do pozyskiwania dostępnych rozwiązań finansowych. Ze środków zebranych przez Mysłowicki Alarm Smogowy od mieszkańców zakupiono dla Straży Miejskiej wilgotnościomierz do badania drewna ( ok. 1500 zł), kilkukrotnie dostarczyliśmy także setki naklejek na piece. Na te rzeczy Pan Prezydent nie przewidział wydatków. Ponadto Mysłowicki Alarm Smogowy organizował spotkania z mieszkańcami, rok przed tym jak Pan Prezydent zaczął to robić i nie skończył przez pandemię.

Pan Prezydent pewnie zauważył też banery wspierające działania na rzecz czystego powietrza, które wiszą w dzielnicy Janów Miejski Ćmok, za które również zapłacił Mysłowicki Alarm Smogowy.

Pan Prezydent również powinien pamiętać tablice edukacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, materiały edukacyjne i karty pracy które Mysłowicki Alarm Smogowy dostarczył dla wszystkich chętnych szkół.

Przedstawionych działań nie można uznać za “prowadzenie konfliktu i bycie w opozycji”. Dla Mysłowickiego Alarmu Smogowego nie do końca zrozumiała jest teza, o  tym, że Prezydent Miasta Mysłowice “w obliczu trudnej sytuacji finansowej miasta” podjął “decyzję o uruchomieniu współfinansowania kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ciepła”.

Zgodnie z dokumentacją Urzędu Miasta Prezydent Miasta Mysłowice pierwotnie zaplanował na tegoroczny budżet programu dopłat jedynie 0,9 mln zł.

Rada Miasta zwiększyła tę kwotę do 1.5 mln. zł i taka ostatecznie została zapisana w budżecie na rok 2021.

Dzięki decyzji Mieszkańców Mysłowic, którzy podpisali się pod petycją Mysłowickiego Alarmu Smogowego o zwiększenie tej kwoty o 3.5 mln zł do łącznej kwoty 5 mln zł – kwota ta finalnie została przyjęta do wykonania.

To Radni, czyli przedstawiciele nas Mieszkańców Mysłowic wybrani w wyborach bezpośrednich jednogłośnie zaakceptowali złożoną petycję i powzięli decyzję o zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki na ten cel, która będzie w dużej części umorzona przez WFOŚiGW. 

O zaangażowaniu w działaniach na rzecz czystego powierza Pana Prezydenta świadczy natomiast dobitnie realizacja zeszłorocznego budżetu.

Przypomnijmy, z kwoty 3,2 mln zł wydano jedynie około 2.7 mln zł przy czym nie zrealizowano 155 wniosków.

Do dnia dzisiejszego Pan prezydent nie wyjaśnił mieszkańcom na jakie wydatki przeznaczono “zaoszczędzone” 0,5 mln zł?. 

Dlatego też wnosimy o sprostowanie twierdzenia, że celem działań Mysłowickiego Alarmu Smogowego jest „prowadzenie do konfliktu i bycie w opozycji do działań gminy w walce ze smogiem” i wyrażenie publicznych przeprosin za niegrzeczny i niezgodny z prawdą osąd.

Mysłowicki Alarm Smogowy nie godzi się na takie insynuacje, na publiczne pomówienia, że mieszkańcy Mysłowic wspierający działania na rzecz czystego powietrza nie są społecznikami, a politykami. Mysłowicki Alarm Smogowy – mieszkańcy Mysłowic i wyborcy w nim działający, nie godzą się na ograniczanie dostępu do informacji i krytyki, poprzez publiczne wypowiedzi pełne niedomówień i insynuacji, blokowanie na profilach w mediach społecznościowych, w tym na oficjalnej stronie Pana Prezydenta Miasta Mysłowice.

Mysłowicki Alarm Smogowy – jako część szerokiej świadomiej ekologicznie społeczności nadal będzie informować mieszkańców o działalności władz samorządowych i zadawać pytania dotyczące działań wybranego jako reprezentanta miasta Pana Prezydenta Miasta Mysłowice, a w konsekwencji podawać stałej ocenie wyborczej.

Autor: admin

Mysłowicki Alarm Smogowy - Razem o czyste powietrze!

Dodaj komentarz