Petycja o pomoc najuboższym 03.2019

Zwracamy się do Prezydenta, Radnych, Rad Dzielnic o pilne podjęcie działań na rzecz przystąpienia przez gminę Miasto Mysłowice od rządowego programu „Stop Smog”. W związku z obowiązującą od września 2017 r śląską uchwałą antysmogową najstarsze kotły mogą być eksploatowane w praktyce jeszcze przez 2 zimy 2019/2020 i 2020/2021. Mamy obecnie kilka różne programy wsparcia (Program Czyste powietrze, ulga termomodernizacyjna) jednak aby z nich skorzystać trzeba dysponować sporym budżetem gdyż są tak skonstruowane, że trzeba sfinansować całą inwestycję ze środków własnych i czekać na zwrot. Program Stop smog jest stworzony aby pomóc mieszkańcom którzy nie mają pieniędzy na to aby skorzystać z innych programów. Naszym zdaniem priorytetem władz miasta, radnych i jednostek pomocniczych powinno być zapewnienie wsparcia takim osobom. Taką możliwość daje program Stop smog.

Jerzy Bryk

Program Stop Smog – program dla gmin, które chcą pomóc osobom ubogim z domów jednorodzinnych w wymianie źródła ciepła i termomodernizacji

Termin realizacji:

2019-2024

Kto może ubiegać się o środki z Programu?

O środki z programu mogą starać się wszystkie gminy z terenów objętych uchwałami antysmogowymi, w oparciu o przygotowany gminny program niskoemisyjny. Uzyskane środki będą przeznaczone na sfinansowanie przedsięwziąć niskoemisyjnych dla najuboższych mieszkańców gminy (np. wymiana systemu grzewczego, ocieplenie ścian, itp.). Szczegóły dotyczące tego co powinien zawierać gminny program niskoemisyjny znajdują się w nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Rozdział 4a) .

Struktura finansowania

Z funduszu termomodernizacyjnego pokrywane jest 70% kosztów, 30% musi pokryć gmina. W przypadku miast powyżej 100 000 mieszkańców wkład musi być większy niż 30%. Ustawa określa maksymalny średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym rodzinnym na poziomie 53 tys. zł.

Dzięki wsparciu, jakie oferuje program, mieszkańcy gminy otrzymają:

  • do 90% dofinansowania kosztów wymiany źródła ciepła i termomodernizacji,
  • 100% dofinansowania w przypadku najuboższych mieszkańców, którzy w żadnym stopniu nie są w stanie wziąć udziału w kosztach ocieplania swoich budynków czy wymiany źródeł ciepła.

Komu może zostać przyznane dofinansowanie?

Osoby, którym przyznawane jest dofinansowanie:

  • muszą być właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego i muszą faktycznie zamieszkiwać w budynku, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie;
  • w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy z gminą ich średni, miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1.802,15 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1.287,25 zł.),
  • posiadane przez osobę ubiegającą się o wsparcie środki własne i zasoby majątkowe, z uwzględnieniem wartości budynku lub lokalu nie mogą przekraczać kwoty 424.000 zł.

Rodzaje wydatków:

Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz termomodernizacja budynku.

Dodatkowe informacje:

Mieszkaniec gminy, który otrzymał środki z programu, który przeniesie własność do lokalu przez okres do 10 lat od momentu realizacji przedsięwzięcia, jest zobowiązany zwrócić gminie całość lub część dofinansowania.

Prezentacja programu.

Link do aktu prawnego